Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 maja 2009 r.
V SA/Wa 3012/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz zmiany zgłoszenia celnego uzupełniającego w zakresie określenia wartości statystycznej towaru i kwoty długu celnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z 4 lutego 2009 r. pełnomocnik skarżącej spółki został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony w dniu 26 lutego 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k 52). W zakreślonym terminie brak formalny skargi w zakresie opłaty nie został usunięty.

W tej sytuacji, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.