Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 3010/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz zmiany zgłoszenia celnego uzupełniającego w zakresie określenia wartości statystycznej towaru i kwoty długu celnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 19 listopada 2008 r. pełnomocnik M. sp. z o.o. z siedzibą w W. wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) października 2008 r. nr (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie z 30 stycznia 2009 r. skarżąca została zobowiązana do uiszczenia należnej od wniesionego pisma opłaty sądowej. W zarządzeniu tym wskazano, iż wpis sądowy należy uiścić w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu omawianego zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.)).

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, skierowany na adres wskazany w skardze, został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 lutego 2009 r.

W zakreślonym terminie opłata sądowa nie została uiszczona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W postępowaniu sądowoadministracyjnym co do zasady obciążony kosztami sądowymi jest podmiot, który wnosi do sądu pismo podlegające opłacie sądowej (art. 214 § 1 p.p.s.a.). Takiej opłacie, zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a., podlega skarga.

Zatem, skarżąca obowiązana była-na wezwanie Sądu i w ustawowym terminie 7 dni-do uiszczenia wymaganego w sprawie wpisu sądowego, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału V.

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z uwagi na to, iż skarżąca nie opłaciła w wyznaczonym do tego terminie wniesionej skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, kierując się treścią art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.