Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 września 2008 r.
V SA/Wa 301/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia... grudnia 2007 r. Nr.. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty postanawia: - nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie wypłacić na rzecz R. S.A. w K. kwotę... zł (... złotych) tytułem nadpłaconej opłaty kancelaryjnej uiszczonej 29 kwietnia 2008 r. i wpisanej 30 kwietnia 2008 r. do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie pod poz.... oraz uiszczonej 21 maja 2008 r. i wpisanej 23 maja 2008 r. do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie pod poz....;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 kwietnia 2008 r. skarżąca uiściła opłatę kancelaryjną w wysokości... zł (... złotych) - k. 144.

W dniu 21 maja 2008 r. skarżąca ponownie uiściła opłatę kancelaryjną w wysokości... zł (... złotych) - k. 129.

Opłaty miały dotyczyć wydania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Tymczasem w przedmiotowej sprawie wyrok zapadły w dniu 5 maja 2008 r. nie miał sporządzonego pisemnego uzasadnienia. Przedwczesny wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia został odmownie rozstrzygnięty prawomocnym postanowieniem z 12 maja 2008 r. W sprawie zapadło też prawomocne postanowienie z dnia 4 czerwca 2008 r. odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie. W tych warunkach uiszczone opłaty są nienależne.

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Wobec powyższego i na podstawie art. 225 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.