Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 r.
V SA/Wa 301/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi R. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia... grudnia 2007 r. Nr.. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty; postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 4 czerwca 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 301/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

W dniu 11 czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) strona skarżąca otrzymała odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie co do sposobu i terminu wniesienia środka zaskarżenia.

W dniu 19 czerwca 2008 r. (stempel na kopercie w aktach sprawy) strona skarżąca złożyła zażalenie od powyższego postanowienia.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej - p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

W przypadku skarżącej termin do wniesienia zażalenia upłynął z dniem 18 czerwca 2008 r., tak więc zażalenie złożone 19 czerwca 2008 r. na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z 197 § 2 p.p.s.a. należało odrzucić.