Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2008 r.
V SA/Wa 301/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skarg R S.A. w K na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2008 r. postanowił na podstawie art. 111 § 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), połączyć sprawy o sygn. akt V SA/Wa 301/08 i V SA/Wa 302/08 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je dalej pod sygnaturą wspólną V SA/Wa 301/08. Ponadto Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć termin na dzień 5 maja 2008 r.

Pismem złożonym w dniu 29 kwietnia 2008 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroków w sprawach o sygn. akt V SA/Wa 301/08 oraz V SA/Wa 302/08.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2008 r. WSA w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku z uwagi na fakt iż złożony wniosek był przedwczesny. Postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej 26 maja 2008 r.

Pismem z dnia 21 maja 2008 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w tym samym dniu), skarżąca spółka wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 5 maja 2008 r. jednocześnie dopełniając czynności, której nie dokonał w terminie, tj. składając wniosek o sporządzenie uzasadnienia wymienionego wyroku WSA. wniosku o przywrócenie terminu skarżąca spółka wskazała, iż pismem z dnia 9 maja 2008 r. WSA w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku z uwagi na przedwczesne złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W związku z powyższym spółka powzięła przypuszczenie, iż również w sprawie łączonej

We o sygn. akt V SA/Wa 301/08 oraz V SA/Wa 302/08 wniosek o sporządzeni wyroku został złożony przed momentem ogłoszenia wyroku.

Skarżąca podkreśliła, iż uchybiła terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia bez własnej winy z uwagi na przyjęcie interpretacji art. 141 § 1 p.p.s.a., iż ustawodawca nie wskazał w ww. przepisie momentu, w którym złożenie takiego wniosku jest możliwe. Zaznaczyła, iż w jej przekonaniu wykładnia językowa nie pozwala na taką interpretację ww. przepisu, by wynikało z niego, że pierwszym terminem na złożenie wniosku jest dzień ogłoszenia wyroku, zaś siódmy dzień jest dniem ostatnim. W ocenie skarżącej spółki żaden z przepisów p.p.s.a nie wskazuje takiego najwcześniejszego terminu. Skarżąca podkreśliła, iż jej zdaniem wykładnia językowa i systemowa ww. przepisu zezwala na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku jeszcze przed dniem jego ogłoszenia. Zaznaczyła, iż wydanie niekorzystnych dla nie wyroków w pierwszych w kolejności sprawach oraz tożsamość faktyczna i prawna wszystkich spraw czyniło uzasadnionym przypuszczenie, że wszystkie kolejne sprawy będą rozstrzygane w identyczny sposób. Dlatego też po ogłoszeniu pierwszych wyroków pełnomocnik spółki złożył wniosek o uzasadnienie wszystkich wyroków, niezależnie od tego czy wyrok został już ogłoszony, czy też jego publikacja została odroczona. Podkreśliła,iż w niniejszej sprawie wniosek został zgłoszony po terminie rozprawy, która została wyznaczona na dzień 23 kwietnia 2008 r. natomiast wyroki w identycznych sprawach skarżącej miały zostać ogłoszone w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 p.p.s.a, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W niniejszej sprawie niespornym jest, że skarżąca nie zachowała terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku (albo doręczenia odpisu sentencji wyroku). W niniejszej sprawie, wyrok Sądu oddalający skargę został ogłoszony w dniu 5 maja 2008 r. zatem 7-dniowy termin wyznaczony na dokonanie tej czynności, o którym mowa w cytowanym przepisie, upływał z dniem

12 maja 2008 r. Natomiast dopiero w dniu 21 maja 2008 r. skarżąca nadała w urzędzie pocztowym, co jest równoznaczne z wniesieniem w tym dniu do Sądu, pismo procesowe, w którym zwróciła się o doręczenie jej "odpisu wyroku z uzasadnieniem", a więc po upływie zakreślonego terminu. Jednocześnie skarżąca wystąpiła o przywrócenie uchybionego terminu.

Skarżąca wskazuje jako przyczynę uchybienia terminu inną, własną interpretację przepisu art. 141 § 2 p.p.s.a, z której wynika, iż wniosek o uzasadnienie można składać niezależnie od daty ogłoszenia orzeczenia, byleby nie przekroczyć ostatniego dnia do jego złożenia. Jest to interpretacja własna skarżącej nie mająca żadnego oparcia w omawianym przepisie. Nieznajomość prawa nie jest przesłanką stanowiącą uzasadnioną przeszkodą do dokonania czynności prawnej. Nie jest też okolicznością wyjątkową przesądzającą o braku winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności w postaci złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku we właściwym czasie. Skarżąca nie wskazała poza inną interpretacją przepisu, żadnej innej przyczyny uchybienia terminowi. Zatem brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku.

W tej sytuacji, na podstawie art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.