Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lipca 2009 r.
V SA/Wa 3007/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. S. "P." na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia terminu do złożenia miesięcznej informacji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 6 listopada 2008 r. (data nadania pocztowego) C. S. "P." wniósł skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z (...) października 2008 r., w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia terminu do złożenia miesięcznej informacji. Do skargi załączył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 16 stycznia 2009 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu wniosku skarżącego - uzupełnionego na urzędowym formularzu PPF - o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, odmówił przyznania prawa pomocy obejmującego zwolnienie wnioskodawcy od kosztów sądowych. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznając ponownie, wskutek wniesionego sprzeciwu, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy, postanowieniem z 11 lutego 2009 r. odmówił stronie skarżącej przyznania prawa pomocy w części, tj. zwolnienia od kosztów sądowych. Po rozpoznaniu wniesionego przez skarżącego zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt II GZ 79/09 oddalił zażalenie C. S. na postanowienie WSA w Warszawie z 11 lutego 2009 r.

W związku z powyższym zarządzeniem Sądu z 14 maja 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie. Wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącemu pod wskazanym w skardze adresem w dniu 25 maja 2009 r. W zakreślonym terminie nie uiszczono żądanego wpisu.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.