Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2009 r.
V SA/Wa 3005/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... września 2008 r. Nr.. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności na zalesienie gruntów rolnych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu... października 2008 r. W. K. złożyła skargę na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... września 2008 r.

Zarządzeniem z dnia... grudnia 2008 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej osobiście w dniu... grudnia 2008 r., w odpowiedzi na które skarżąca pismem z dnia... stycznia 2009 r., (data stempla pocztowego) wyjaśniła, iż cyt. "...".

Z uwagi na to, iż do dnia dzisiejszego żądany wpis sądowy nie został uiszczony, na mocy art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.