Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 marca 2009 r.
V SA/Wa 3004/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Piotr Piszczek (spr.).

Sędziowie WSA:-Barbara Mleczko-Jabłońska,-Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2009 r. sprawy ze skargi Z. K. - (...) na rozstrzygnięcie w przedmiocie wezwania o usunięcie naruszenia prawa zawarte w piśmie Prezesa Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu UE; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

1. Pismem z dnia (...).07.2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała Z. K., że w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" odmówiono przyznania tej pomocy z uwagi na niespełnienie warunków określonych w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Powodem odmowy przyznania pomocy jest brak strony 2 wniosku".

2. Strona od powyższego aktu wniosła "odwołanie".

3. Traktując je jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował stronę pismem z dnia (...).09.2008 r., iż - w jego ocenie - nie doszło do naruszenia obowiązujących regulacji prawnych. In fine pisma wskazał, że od tego "rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie".

4. Mając na względzie treść tego pouczenia strona wniosła do Sądu skargę; nosi ona datę 30 października 2008 r.

5. W odpowiedzi na skargę Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniósł o jej oddalenie podnosząc argumenty jak w rozstrzygnięciu wskazanym w punkcie 3.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64,poz. 6 ze zm.) w przypadku niespełnienia warunków przyznania pomocy organ informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy. Poucza jednocześnie - co w sprawie prawidłowo uczyniono - że na pismo (w myśl art. 22 ust. 4 ustawy) przysługuje skarga do Sądu. Można ją zgodnie z treścią art. 52 § 3 ustawy - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po uprzednim wezwaniu (na piśmie) organu do usunięcia naruszenia prawa (co uczyniono pismem z dnia (...).08.2008 r.).

II. W związku z powyższym Prezes Agencji wydał rozstrzygnięcie z dnia (...).09.2008 r., w którym uznał, ze nie doszło do naruszenia prawa i błędnie pouczył stronę o możliwości wniesienia na nie skargi do Sądu.

III. Jak wynika to z treści skargi wniesiony środek zaskarżenia dotyczy wyłącznie pisma Prezesa Agencji z dnia (...).09.2008 r.; (prawidłowo zaś winien zostać złożony w odniesieniu do pisma z dnia (...).07.2008 r.)

IV. Na wadliwość tego typu pouczeń Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił uwagę Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego pismem z dnia 13 października 2008 r. - BO/Wiz - 464-17/08.

V. Mając na uwadze treść art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.