Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2008 r.
V SA/Wa 30/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Andrzej Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Marszałka Województwa... na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia... października 2007 r. Nr.. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z... września 2007 r., nr. Marszałek Województwa... ustalił podlegającą zwrotowi kwotę dotacji, udzielonej dla Muzeum... im..... w W. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Muzeum... decyzją z... października 2007 r. uchyliło rozstrzygnięcie wydane przez organ orzekający w pierwszej instancji i umorzyło postępowanie w sprawie.

W dniu 5 grudnia 2007 r. Marszałek Województwa... wniósł skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

W myśl art. 50 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej"p.p.s.a.- - uprawnionym o wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi, stosownie do § 2 ww. przepisu jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

Sąd zauważa, iż podmiot wnoszący skargę w rozpoznawanej sprawie nie należy do kręgu powyżej wymienionych. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego nałożonych na organ samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji publicznej (w rozpatrywanej sprawie Marszałka Województwa...) nie można utożsamiać z posiadaniem interesu prawnego a powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego, czy też sądowoadministracyjnego. Jednostka samorządu terytorialnego, której organ wydał decyzję w sprawie w pierwszej instancji nie ma legitymacji skargowej do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzją organu odwoławczego, wydaną w tejże sprawie. Z tego powodu jego skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna na zasadzie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (vide: wyrok NSA z 7 grudnia 2005 r., I OSK 521/05, LEX nr 189858).

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.