Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2009 r.
V SA/Wa 2991/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi C. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich; postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej zwaną: "p.p.s.a.") - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Odpis zaskarżonej decyzji został skarżącemu doręczony - 7 października 2008 r. (k. 30 akt adm.), natomiast skarga została złożona przez skarżącego w siedzibie - 7 listopada 2008 r. (k. 2 akt sąd.), czyli po upływie omówionego terminu.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.