Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 marca 2009 r.
V SA/Wa 2987/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na uchwałę Rady Gminy w Parysowie z dnia... września 2008 r. Nr.. w przedmiocie dokonania zmian w budżecie Gminy Parysów na rok 2008 postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie;

Uzasadnienie faktyczne

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - dalej skarżący - w skardze na uchwałę Rady Gminy w Parysowie z... września 2008 r. wniosło o zawieszenie postępowania sądowego w związku z postępowaniem toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Rady Gminy Parysów na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały nr... (dop. Sądu: właściwy nr...) Rady Gminy Parysów z dnia... września 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Parysów.

W uzasadnieniu skargi wskazano, iż wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy Parysów począwszy od uchwały nr... są nieważne z powodu naruszenia procedury podejmowania uchwał przez Radę Gminy Parysów, w tym zaskarżona uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Parysów na rok 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania, w tym również postępowania sądowoadministracyjnego. Rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej zależy od wyniku innego postępowania, jeżeli orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie miało wpływ na rozpoznanie sprawy będącej przedmiotem pierwszego postępowania.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest uchwała Rady Gminy w Parysowie z dnia... września 2008 r. nr... podjęta na sesji Rady Gminy Parysów zwołanej i prowadzonej przez radnego Pana T. M., który został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Parysów na sesji w dniu... września 2008 r. uchwałą Rady Gminy Parysów nr....

W dniu... października 2008 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze znak... stwierdzające nieważność ww. uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Parysów, które zostało zaskarżone przez Radę Gminy Parysów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - sygn. akt II SA/Wa 1790/08 i II SA/Wa 1791/08.

Z uwagi na fakt, iż skarga na uchwałę Rady Gminy Parysów w przedmiocie dokonania zmian w budżecie Gminy Parysów na rok 2008 jest konsekwencją stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Parysów nr... z dnia... września 2008 r. o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Parysów, w ocenie Sądu zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania w sprawie do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy zawisłej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi wniesionej przez Radę Gminy Parysów na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, sygn. akt II SA/Wa 1790/08 i II SA/Wa 1791/08.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.