Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
V SA/Wa 2984/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia (...) kwietnia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ze środków z budżetu UE postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 27 marca 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W wymienionym zarządzeniu, stanowiącym wezwanie do uiszczenia wymaganego w sprawie wpisu sądowego, zawarto pouczenie, iż nieuiszczenie wymaganej opłaty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania spowoduje odrzucenie skargi (art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.]).

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 2 kwietnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 23 akt sądowych).

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż skarżący nie uiścił należnej opłaty sądowej, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.