V SA/Wa 298/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3133478

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. V SA/Wa 298/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Tomczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zwrócić stronie skarżącej - P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. - kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi, zarejestrowanego w rejestrze opłat sądowych w dniu 28 stycznia 2019 r., pod pozycją 2532.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.