Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 października 2009 r.
V SA/Wa 2973/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S.P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 sierpnia 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 2973/08 w sprawie ze skargi S.P. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną;

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 27 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę S.P. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji.

Pismem datowanym 18 września 2009 r., skarżący wniósł skargę kasacyjną od ww. postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) dalej - p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Skarżący wraz z odpisem postanowienia z dnia 27 sierpnia 2009 r. otrzymał pouczenie o konieczności sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika (pkt 2 pouczenia).

Pomimo pouczenia o trybie zaskarżenia postanowienia, skarga kasacyjna została sporządzona przez skarżącego osobiście, a w związku z tym niewypełniona została dyspozycja cytowanego powyżej przepisu.

W tym stanie sprawy, na podstawie art. 178 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji postanowienia.