Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2009 r.
V SA/Wa 2973/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. P. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 października 2008 r. S. P. złożył skargę na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia (...) lipca 2008 r. oraz wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Ponieważ przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne zarządzeniem z dnia 2 grudnia 2008 r. S. P. wezwany został do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym poprzez wskazanie daty od kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi.

Odpowiadając na ww. zarządzenie pismem z dnia 13 stycznia 2009 r. (data nadania pisma) S. P. wskazał, iż przyczyną uchybienia przedmiotowego terminu był pobyt w Polsce w okresie od (...) sierpnia 2008 r. do (...) września 2008 r. Wskazał, iż po przyjeździe do (...) odebrał przesyłkę sądową i złożył środek zaskarżenia do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Do pisma dołączył fotokopię biletu lotniczego, z którego wynika, iż w dniu (...) sierpnia 2008 r. przyleciał z T. do W., natomiast w dniu (...) 2008 r. przyleciał z W. do T.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Zgodnie natomiast z art. 88 ww ustawy, spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie jak wynika z oświadczenia S. P. przyczyna uchybienia terminu do zgłoszenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, ustała w dniu (...) września 2008 r. tj. w dniu w którym skarżący przyleciał do (...) i odebrał przesyłkę zawierająca zaskarżoną decyzję. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi S. P. złożył dopiero w dniu (...) października 2008 r. (data nadania pisma w jednostce nadawczej).

Nastąpiło zatem uchybienie obowiązującego terminu i z tego względu wniosek o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia podlega odrzuceniu z mocy art. 88 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.