Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 maja 2009 r.
V SA/Wa 2973/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 2973/08 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. P. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 2 lutego 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 2973/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W dniu 20 lutego 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) skarżący otrzymał odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie co do sposobu i terminu wniesienia środka zaskarżenia.

Następnie w piśmie z 2 marca 2009 r. (data wpływu do Sądu - prezentata Biura Podawczego WSA w Warszawie) skarżący wskazał, iż w sprawie nie doszło do uchybienia terminu do wniesienia skargi i jednocześnie zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Wobec powyższego zarządzeniem z 2 kwietnia 2009 r., skarżący został wezwany do sprecyzowania charakteru złożonego pisma poprzez wskazanie, czy stanowi ono zażalenie na postanowienie z dnia 2 lutego 2009 r., czy też wyjaśnienie, iż skarga została złożona w terminie - pod rygorem uznania, iż pismo stanowi zażalenie.

Jak wynika z treści pisma z dnia 29 kwietnia 2009 r. (data wpływu do Sądu - prezentata Biura Podawczego WSA w Warszawie), skarżący powyższej kwestii nie wyjaśnił.

W związku z powyższym należało uznać, iż pismo skarżącego z dnia 2 marca 2009 r. stanowi zażalenie na postanowienie z dnia 2 lutego 2009 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej - p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

W przedmiotowej sprawie skarżący otrzymał odpis postanowienia w dniu 20 lutego 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) natomiast zażalenie nadane w zagranicznej placówce pocztowej (koperta - k. 30 akt sadowych) wpłynęło do Sądu 2 marca 2009 r. (prezentata Biura Podawczego WSA w Warszawie).

Wyjaśnić należy, iż w wypadku nadania pisma za granicą o zachowaniu terminu dokonania czynności decyduje nie data nadania pisma za granicą, ale data jego przekazania polskiemu urzędowi pocztowemu lub polskiemu urzędowi konsularnemu - por. post. SN z dnia 12 maja 1978 r., IV CR 130/78, OSPiKA 1979, z. 4, poz. 76 (v. Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Zakamycze, 2006, wyd. II).

W przedmiotowej sprawie na kopercie, w której nadesłano zażalenie widnieje jedynie data nadania w kanadyjskiej placówce pocztowej, brak natomiast jakiejkolwiek adnotacji wskazującej datę przekazana korespondencji do polskiego urzędu pocztowego. Wobec powyższego Sąd przyjął, iż zażalenie zostało wniesione w dniu 2 marca 2009 r., tj. w dacie wpływu do Sądu.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdzając, iż zażalenie zostało wniesione po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.