Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2009 r.
V SA/Wa 2972/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) maja 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej; postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) maja 2008 r. nr (...), Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. - po rozpatrzeniu wniosku z (...) marca 2008 r. o przyznanie pomocy finansowej z tytułu działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" - odmówił Skarżącemu przyznania wnioskowanej pomocy finansowej.

Skarżący (...) maja 2008 r. odwołał się od powyższej decyzji.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzją z (...) września 2008 r. nr (...) utrzymał decyzję Dyrektora Oddziału z (...) maja 2008 r. w mocy.

Skarżący pismem z (...) października 2008 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z (...) maja 2008 r. nr (...).

Zarządzeniem Sądu z (...) grudnia 2008 r., Skarżący został wezwany do pisemnego wskazania w terminie 7 dni, czy skargę złożył na: decyzję I - instancyjną tj. decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z (...) maja 2008 r. czy II - instancyjną tj. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzją z (...) września 2008 r. W powyższym zarządzeniu zostało zawarte pouczenie, że brak udzielenia odpowiedzi spowoduje uznanie przez Sąd, iż przedmiotem skargi jest I - instancyjna decyzja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z (...) maja 2008 r.

Powyższe zarządzeniu Sądu zostało doręczone Skarżącemu 12 grudnia 2008 r.

Skarżący nie udzielił odpowiedzi na wezwanie Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga jest niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej: p.p.s.a.) skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, przewidziany w ustawie.

W niniejszej sprawie - jak wynika z treści skargi - W. S. skarży nieostateczną decyzję Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z (...) maja 2008 r. nr (...). Na wezwanie przez Sąd do sprecyzowania, która z decyzji jest przedmiotem skargi do sądu administracyjnego - pod rygorem uznania, że przedmiotem skargi jest decyzja organu I instancji tj. decyzja z (...) maja 2008 r. - nie udzielił odpowiedzi w zakreślonym terminie.

W związku z powyższym należało stwierdzić, iż skarga została wniesiona do sądu administracyjnego, mimo, że przysługiwał na nią wymieniony w art. 52 § 2 p.p.s.a. środek zaskarżenia w postępowaniu przed organem administracji publicznej. Jakkolwiek Skarżący wyczerpał tok instancji w postępowaniu administracyjnym w rozumieniu powołanych na wstępie przepisów, to skargę złożył na decyzję organu I instancji, która nie rozstrzygała ostatecznie sprawy i nie kończyła postępowania.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.