Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lutego 2009 r.
V SA/Wa 2969/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. K. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 listopada 2008 r. L. K. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. o nr (...) wydaną w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie z 2 grudnia 2008 r. skarżący został zobowiązany do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Wezwanie Sądu z 4 grudnia 2008 r., stanowiące wykonanie powyższego zarządzenia, zostało doręczone skarżącemu w dniu 9 grudnia 2008 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 16 akt sąd.).

W odpowiedzi, w piśmie procesowym z 15 grudnia 2008 r., złożonym do Sądu w dniu 17 grudnia 2008 r., skarżący określił wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 1.558 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Wskazany przepis-w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne-nakłada więc na stronę obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia. W sprawach tych pobierany jest bowiem wpis stosunkowy, zależny od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem.

Niedochowanie wymogu podania wartości przedmiotu zaskarżenia stanowi brak formalny, do którego uzupełnienia w terminie siedmiu dni wzywa stronę przewodniczący (w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a.). Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie takiego braku obliguje sąd do odrzucenia wniesionej skargi (skargi kasacyjnej lub skargi o wznowienie postępowania).

W rozpoznawanej skardze skarżący-kwestionując decyzję dotyczącą należności pieniężnych-nie określił wartości przedmiotu zaskarżenia, dlatego też na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału V zobowiązany został w terminie siedmiu dni (od dnia doręczenia wezwania) do uzupełnienia braku formalnego skargi, pod rygorem jej odrzucenia.

W zakreślonym terminie brak formalny nie został uzupełniony. Termin ten, wobec doręczenia skarżącemu wezwania Sądu w dniu 9 grudnia 2008 r., upływał z dniem 16 grudnia 2008 r. Natomiast pismo procesowe, w którym skarżący podał wartość przedmiotu zaskarżenia zostało nadane w urzędzie pocztowym-co, stosownie do treści art. 83 § 3 p.p.s.a., jest równoznaczne z jego wniesieniem w tym dniu do Sądu-w dniu 17 grudnia 2008 r., a więc po terminie.

W tej sytuacji, tj. wobec nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi, mimo prawidłowego wezwania do jego uzupełnienia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.