Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896439

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
V SA/Wa 2901/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sędziowie WSA: Dorota Mydłowska (spr.), Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... października 2010 r. nr... w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.