Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2015 r.
V SA/Wa 2871/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. na rozstrzygniecie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zasądzić od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz P. Sp. z o.o. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) września 2014 r. P. Sp. z o.o., dalej jako "Skarżąca", wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2014 r., znak: (...) informujące o odmowie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

W piśmie procesowym z dnia (...) grudnia 2014 r. pełnomocnik ARiMR wniósł o umorzenie postępowania sądowego na postawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej jako "p.p.s.a.". Pełnomocnik wyjaśnił, iż Prezes ARiMR pismem (...) z dnia (...) października 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, poinformował Skarżącą o pozytywnym wyniku rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa i o przywróceniu wniosku o przyznanie pomocy do ponownej weryfikacji. Radca prawny dodał, że w skierowanej do WSA skardze Skarżąca wniosła o uchylenie rozstrzygnięcia ARiMR, a przywrócenie wniosku o przyznanie pomocy do ponownej weryfikacji jest w swych skutkach tożsame z uchyleniem aktu rozstrzygającego o odmowie przyznania pomocy. Postępowanie sądowoadministracyjne stało się więc bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze, iż organ uwzględnił złożone przez Skarżącą wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, wskutek czego uchylono rozstrzygnięcie z dnia (...) lipca 2014 r. i przywrócono wniosek Skarżącej do ponownego rozpatrzenia (pismo z dnia (...) października 2014 r. znak: (...)), uznać należy, iż wyeliminowano z obrotu prawnego zaskarżone rozstrzygnięcie, a zatem zostało zrealizowane żądanie skargi. Zatem, w ocenie Sądu, dalsze prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 oraz art. 201 § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.