Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163023

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2016 r.
V SA/Wa 280/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Mydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia... października 2014 r. nr... w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

J. G. złożył skargę na opisaną w komparycji decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Skarga została nadana w dniu 16 grudnia 2014 r. (stempel na kopercie, k. 7 akt sądowych). W piśmie z dnia 26 stycznia 2015 r. (k. 17 akt sądowych) organ poinformował, że w Mazowieckim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie toczy się postępowanie w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia... października 2014 r. nr.

Pismem z dnia 2 lutego 2016 r. (k. 138 akt sądowych) organ wyjaśnił, że postanowieniem nr... z dnia... września 2015 r. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wznowił postępowanie zakończone decyzją ostateczną nr... z dnia... października 2014 r. Następnie na wniosek pełnomocnika Skarżącego organ postanowieniem nr... z dnia... września 2015 r. zawiesił wznowione postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 56 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Sąd stwierdza, że wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia... października 2014 r. nr... (czyli zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją) został złożony w dniu 20 listopada 2014 r., zatem przed złożeniem skargi do Sądu. W ocenie Sądu istnieją zatem podstawy do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego do czasu zakończenia postępowania administracyjnego, wszczętego wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia... października 2014 r. nr.

Z uwagi na powyższe i na mocy art. 56 i 131 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.