Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862562

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 marca 2013 r.
V SA/Wa 2795/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sędziowie WSA: Krystyna Madalińska-Urbaniak, Michał Sowiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2013 r. sprawy ze skarg V. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W.: z dnia... czerwca 2011 r. nr... w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz z dnia... czerwca 2011 r. nr... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego postanowił: - przedłużyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 25 marca 2013 r. godz. 15:15 w sali D.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.