Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2160550

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 marca 2016 r.
V SA/Wa 277/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Mleczko-Jabłońska, Dariusz Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2016 r. sprawy ze skargi "C." Spółka jawna w P. na rozstrzygnięcie (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zawarte w piśmie z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi z 24 lutego 2016 r. złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez C. Spółka jawna (dalej: wnioskodawca, skarżąca, Spółka) jest informacja zawarta w piśmie (...) Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

Skarżąca złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. "(...)", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 - Edukacja przedszkolna.

Pismem z (...) grudnia 2015 r. (...) Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej: (...)) poinformowała wnioskodawcę, że wniosek nr (...) nie przeszedł pomyślnie etapu oceny formalnej. (...) wskazała, że wnioskodawca nie spełnił kryterium formalnego "Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa (...)" oraz kryterium dostępu "Wnioskodawca zapewnia, że realizacja wsparcia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego została poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego na nabycie przez nią określonych kompetencji i kwalifikacji (dotyczy jeśli przewiduje się wsparcie nauczycieli)".

W odpowiedzi na protest z 11 stycznia 2016 r. (...) poinformowała wnioskodawcę, iż został on rozpatrzony pozytywnie w zakresie kryterium dostępu nr 8 oraz negatywnie w zakresie ogólnego kryterium formalnego nr 9. Wskazano, iż w treści wniosku brak jest zapisów, które odnoszą się do zapewnienia możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnienia uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Pismem z 24 lutego 2016 r. Skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. rozstrzygnięcie (...) z (...) lutego 2016 r. zarzucając naruszenie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); dalej: "u.z.r.p." przez przeprowadzenie procedury oceny wniosku w sposób naruszający Regulamin konkursu. W uzasadnieniu wskazano, iż w związku z realizacją projektu naturalną jego konsekwencją jest że w przypadku wyboru kadry zarządzającej projektem zapewni ona możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu w biurze na terenie województwa (...) oraz zapewni uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą projektu w biurze na terenie województwa (...). Brak jednoznacznego zapisu nie powinien automatycznie wykluczyć naturalnej sytuacji związanej z faktem, że przy realizacji tego typu projektu zawsze w naturalny sposób będzie występował kontakt koordynatora z kadrą projektu oraz udostępni uczestnikom wgląd do dokumentów. W ocenie Spółki, postępowanie (...) rażąco narusza art. 61 ust. 1 u.z.r.p., zgodnie z którym (...), wykonując zadania przewidziane w ww. ustawie, powinna uwzględniać zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich beneficjentów w ramach programu oraz zapewnić przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów.

W odpowiedzi na skargę (...) wniosła o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko i argumenty zaprezentowane w zaskarżonej informacji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.); zwanej dalej: "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Akty poddane kontroli sądów administracyjnych zostały wymienione w § 2 tego przepisu, natomiast § 3 stanowi, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest rozstrzygnięcie zawarte w piśmie (...) z (...) lutego 2016 r., na które skarga została wniesiona w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Dodać należy, iż art. 50 u.z.r.p. stanowi, że do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Poddając rozstrzygnięcia właściwej instytucji kontroli sądowej, ustawodawca w art. 61 ustanowił szczegółowy tryb wnoszenia i rozpoznawania skarg, odbiegający od ogólnego modelu, wskazując w art. 64 zakres stosowania przepisów p.p.s.a. Zaskarżone negatywne oceny projektów nakazuje traktować jak akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Zgodnie z art. 61 ust. 8 pkt 1 u.z.r.p. Sąd może uwzględnić skargę, jeżeli stwierdzi, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo.

Analizując sprawę w tym zakresie przede wszystkim przypomnieć trzeba, iż sprawa ta została zainicjowana wnioskiem skarżącej o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020 (RPO WM) Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 - Edukacja przedszkolna.

Zdaniem skarżącej, ocena wniosku w zakresie kryterium ogólnego nr 9 nie została przeprowadzona w sposób rzetelny i bezstronny. Spółka wskazała bowiem, iż przy ograniczonej liczbie znaków z zapisów wniosku można wywnioskować, że kadra projektu zapewnia kontakt z rodzicami, współpracę z nauczycielami, organizację warsztatów i szkoleń. Ponadto, wnioskodawca wskazał, że Koordynator projektu będzie kontrolował przebieg zajęć i współpracę z nauczycielami co jest równoznaczne z zapewnieniem osobistego kontaktu z kadrą. Równocześnie jeżeli biuro projektu znajduje się na terenie placówki to naturalną rzeczą jest że są tam dokumenty, które będą udostępniane.

Należy w powyższym kontekście wskazać, iż zgodnie z definicją kryterium formalnego nr 9 zawartą w pkt 12.2 lit. a Regulaminu konkursu aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, w treści wniosku o dofinansowanie muszą się znaleźć wyraźne zapisy świadczące o spełnieniu całości kryterium, a więc o:

- posiadaniu przez Wnioskodawcę biura projektu na terenie województwa mazowieckiego lub subregionu województwa (...) w sytuacji jeśli miejscem realizacji projektu jest wskazany subregion,

- zapewnieniu możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu w biurze na terenie województwa (...),

- zapewnieniu uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą projektu w biurze na terenie województwa (...).

Ponadto, w pkt 12.1 Regulaminu konkursu zawarto uwagę, że wszystkie informacje, zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlenie spełnienia poniższych kryteriów, powinny być zapisami wyraźnymi i jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości dla osoby dokonującej oceny formalnej.

W świetle powyższych zapisów Regulaminu konkursu, (...) zasadnie wywiodła, iż z uwagi na brak zapisów we wniosku, które odnosiłyby się do zapewnienia możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnienia uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą projektu wnioskodawca nie wykazał, że projekt spełnił kryterium formalne nr 9. Należy przychylić się do stanowiska organu, iż zawarta we wniosku informacja, że biuro projektowe znajdować się będzie na terenie placówki nie odnosi się do wszystkich elementów, o których mowa w opisie spornego kryterium.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 41 ust. 1 u.z.r.p., należy stwierdzić, że nie jest on trafny. Zgodnie z postanowieniami tego przepisu, właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu. Należy podkreślić, iż w Regulaminie konkursu zawarto zapis, że ocena formalna jest oceną 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie kryterium, a 1 spełnienie. (...) zasadnie wskazała zatem, iż, w świetle powyższej regulacji, na etapie oceny formalnej brak jest podstaw do wartościowania okoliczności konkretnej sprawy. Organ może bowiem podczas tego etapu procedowania jedynie dokonać pozytywnej oceny wniosku, skutkującej przekazaniem go do oceny merytorycznej, w ramach której projekt otrzymuje określoną ilość punktów, bądź też odrzucić wniosek z uwagi na niespełnienie kryteriów wyboru projektu.

Z tych względów Sąd uznał, że ocena wniosku nie narusza prawa.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny na zasadzie przepisu art. 61 ust. 8 pkt 2 u.z.r.p. orzekł, jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.