Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458553

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 lutego 2013 r.
V SA/Wa 2722/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. J. i M. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia... października 2012 r. Nr.. w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej postanawia: - stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w L.;

Uzasadnienie faktyczne

H. J. i M. J. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na opisaną w komparycji decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia... października 2012 r. wydaną w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej nałożonej na Skarżących decyzjami S. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego:

1.

z dnia... października 2005 r. nr..., zmienionej decyzją GITD z dnia....12.2005 r. i

2.

z dnia... września 2005 r. nr..., zmienionej decyzją GITD z dnia....12.2005 r.

W podstawie prawnej decyzji S. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia... października 2005 r. i... września 2005 r. znalazł się m.in. art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.).

Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., stanowił, iż kto wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów:

1)

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

2)

o czasie pracy kierowców,

3)

o odpadach,

4)

o ochronie zwierząt,

5)

o ruchu drogowym oraz w zakresie ochrony środowiska, okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,

6)

o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

7)

wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,

8)

wspólnotowych dotyczących przewozów drogowych

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 15.000 złotych.

Przepis niniejszy stanowił zatem podstawę do nakładania kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Jednocześnie wskazać należy, iż w stanie prawnym do 31 grudnia 2011 r. obowiązywał również art. 92a ustawy o transporcie drogowym, który dotyczył odpowiedzialności kierującego pojazdem, a także przedsiębiorcy lub podmiotu realizującego przewóz drogowy, za naruszenia wskazane w art. 92a ust. 1, gdzie orzekanie w sprawie grzywny następowało w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W dniu 30 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 89, poz. 506 z późn. zm). Stosownie do treści § 1 rozporządzenia, rozpoznawanie spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczących nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Przepis o wskazanej treści obowiązywał do dnia 12 czerwca 2012 r.

W dniu 13 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. § 1 otrzymał następujące brzmienie: "Rozpoznawanie spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczących nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.".

W tym miejscu wskazać należy, iż nowelizacja Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego była konsekwencją zmiany ustawy z dnia 7 września 2001 r. o transporcie drogowym, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r. W rozdziale 11 znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kar pieniężnych, to art. 92a stał się podstawą do nakładania kary pieniężnej w trybie administracyjnym, natomiast art. 92 stał się podstawą do orzekania o odpowiedzialności za wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (kara grzywny).

Podsumowując wskazać należy, iż zastosowanie literalnej wykładni obecnie obowiązującego § 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego doprowadziłoby do sytuacji, w której przekazaniu do wojewódzkich sądów administracyjnych, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę, podlegałyby wyłącznie sprawy związane z nałożeniem kary pieniężnej w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 92a ustawy o transporcie drogowym po 1 stycznia 2012 r., bowiem do 31 grudnia 2011 r. decyzje w tym przedmiocie wydawane były na podstawie art. 92.

Zauważyć należy, iż przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 kwietnia 2011 r. zawierają uregulowania mające na celu usprawnienie i przyspieszenie rozpatrywania szeroko rozumianych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego przez wojewódzkie sądy administracyjne. Oczywistym następstwem przekazania spraw z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozostałym, właściwym według rozporządzenia miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania strony wojewódzkim sądom administracyjnym będzie szybsze rozpoznanie spraw w postępowaniu sądowoadministracyjnym I instancji, dogodniejszy dla stron dostęp do sądów rozpoznających ich sprawy i pełniejsza realizacja konstytucyjnej zasady prawa do sądu, która obejmuje również prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w wypadku, gdy sprawa ma związek z nałożoną karą za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu (np. dotyczy ulg w spłacie należności lub prowadzonego postępowania egzekucyjnego), to do właściwości miejscowej sądów administracyjnych należy zastosować przepis szczególny jakim jest § 1 powyższego rozporządzenia (por. postanowienie NSA z 15 września 2011 r., sygn. akt II GZ 419/11, postanowienie WSA w Warszawie z 6 czerwca 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 1143/11, postanowienie NSA z 14 września 2011 r., sygn. akt II GZ 415/11, postanowienie NSA z 27 września 2011 r., sygn. akt II GZ 422/11).

Wykładnia celowościowa nakazuje zatem uznać, iż przedmiotowa sprawa dotycząca nałożonej na Skarżących kary pieniężnej na podstawie art. 92 ustawy o transporcie drogowym, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., podlega przekazaniu na podstawie § 1 rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Zastosowanie przeciwnej wykładni § 1 rozporządzenia zmieniającego ograniczyłoby osiągnięcie omawianego celu w sposób niewynikający bezpośrednio z treści przepisu.

Strony skarżące zamieszkują w L.i tj. na obszarze województwa I.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.), wojewódzkim sądem administracyjnym właściwym dla obszaru województwa ł. jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł.

Wobec powyższego na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 270), postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.