Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458552

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2013 r.
V SA/Wa 2715/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Nasiłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi S.S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) września 2012 r. Nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną postanawia: - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym tj.: 1. zwolnić od kosztów sądowych, 2. ustanowić adwokata z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonym na urzędowym formularzu (PPF) wniosku o przyznanie prawa pomocy S.S. (dalej: "skarżący" lub "strona") wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z oświadczenia skarżącego o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Do własnego majątku skarżący zaliczył mieszkanie oraz samochód O.A., zaznaczając, że auto zostało zajęte przez Urząd Skarbowy w R.S. Do dochodów zaliczył świadczenia emerytalne w wysokości (...) zł. Wyjaśnił, że świadczenie emerytalne jest obciążone egzekucją komorniczą, w wysokości (...) zł miesięcznie. Skarżącemu, według oświadczenia, brakuje środków na utrzymanie.

W związku z tym, iż złożone wyjaśnienia okazały się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy, zarządzeniem z (...) stycznia 2013 r. wezwano skarżącego do udzielenia dodatkowych informacji oraz złożenia określonych dokumentów w terminie 7 dni pod rygorem rozpoznania wniosku w oparciu o posiadane dokumenty.

Odpowiadając na wezwanie skarżący przedstawił PIT-40A, deklarację PIT-36 za 2011 r. wraz z zał. PIT/O oraz PIT/B, informację o przychodach i rozchodach za grudzień 2011 r. (podsumowanie księgi przychodów i rozchodów), decyzję o waloryzacji emerytury w 2012 r., zawiadomienie o wysokości czynszu za mieszkanie oraz wysokości zadłużenia, potwierdzenia realizacji polecenia przelewu tytułem opłaty za internet oraz energię elektryczną, wyciągi bankowe, bankowe potwierdzenia otrzymania świadczenia emerytalnego, oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy "de minimis", zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem, tytuły wykonawcze, zawiadomienie o zajęciu świadczenia emerytalnego, wezwania organu do uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zawiadomienie o wpisie hipoteki przymusowej z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, umowy kredytowe, umowy pożyczki oraz zestawienie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Skarżący oświadczył ponadto, że w 2012 r. uzyskał przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości (...) zł, poniósł koszty uzyskania przychodu w kwocie (...) zł, a więc uzyskał dochód w wysokości (...) zł, co stanowi (...) zł miesięcznie. Dodał, że miesięcznie wydaje na własne utrzymania (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej powoływanej jako p.p.s.a., Sąd może - na wniosek strony - przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Stosownie do art. 258 § 1 p.p.s.a. czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi.

Zgodnie z art. 245 § 2 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje natomiast zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika.

W niniejszej sprawie skarżący złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika, a więc o przyznanie prawa pomocy w całości. Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W sytuacji, gdy oświadczenie zawarte we wniosku budzi wątpliwości lub jest niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy, na podstawie art. 255 p.p.s.a., można wezwać skarżącego do złożenia dodatkowego oświadczenia uzupełniającego, jak i przedstawienia dokumentów potwierdzających wykazywane przez niego okoliczności. W przedmiotowej sprawie, skarżący został wezwany do nadesłania dokumentów i złożenia oświadczeń pozwalających na lepszą ocenę jego sytuacji majątkowej i na wezwanie odpowiedział.

Po przeprowadzeniu oceny złożonych oświadczeń i przedstawionych dokumentów oraz mając na uwadze, że koszty postępowania sądowego w niniejszej sprawie stanowi wpis od skargi w wysokości 100 zł oraz wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika należało uznać, iż sytuacja materialna skarżącego jest trudna i stanowi pozytywną przesłankę do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Wysokość dochodów jednoosobowego gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wskazanych we wniosku kosztów utrzymania oraz zobowiązań finansowych skarżącego pozwala wyłącznie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Należne skarżącemu świadczenie emerytalne jest wypłacane w zmniejszonej o (...) zł kwocie, w związku z zajęciem wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej. Zaległość z tytułu nieuiszczanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne według stanu z lipca 2011 r. wynosiła (...) zł. W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym jego mieszkanie zostało obciążone hipoteką przymusową. Skarżący jest zadłużony wobec Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu opłaty czynszowej (dług wynosi (...) zł). Ponadto skarżący jest zadłużony wobec banków w związku zaciągniętymi umowami kredytowymi i umowami pożyczek oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaległego podatku dochodowego. Uzyskiwane dochody nie są wystarczające do obsługi zadłużenia. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że zadłużenie nie zmniejsza się co wskazuje, że skarżący nie spłaca wymaganych rat. Na przedstawionych wyciągach z rachunków bankowych nie ewidencjonowane są inne wpływy, oprócz świadczenia emerytalnego w wysokości (...) zł.

Z tych względów oraz kierując się zapewnieniem skarżącej prawa do sądu należało uznać, iż zarówno udział adwokata w sprawie jak i zwolnienie od kosztów sądowych jest uzasadnione.

Mając na względzie powyższe postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.