Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163016

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2016 r.
V SA/Wa 2700/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi (...) spółki z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego V Wydziału WSA z dnia 3 września 2015 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka z o.o. w (...) reprezentowana przez kuratora adw. J. M. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 13 maja 2015 r. w przedmiocie podatku akcyzowego.

W związku z powyższym, stosownie do zarządzenia Przewodniczącego V Wydziału WSA z dnia 3 września 2015 r. wezwano kuratora spółki adw. J. M. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismem z dnia 7 września 2015 r. kurator spółki wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie. W uzasadnieniu podniósł, że na podstawie art. 239 pkt 3 p.p.s.a. jest ustawowo zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2015 r. sygn. akt I GZ 700/15 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2016 r. wezwano kuratora skarżącej spółki do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego V Wydziału WSA z dnia 3 września 2015 r. dotyczącego wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł w termie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis ww. zarządzenia został doręczony kuratorowi w dniu 19 stycznia 2016 r. (k-50 akt sądowych).

W dniu 25 stycznia 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) kurator skarżącej spółki wniósł zażalenie na zarządzenie z dnia 3 września 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 227 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 zwanej dalej p.p.s.a.), zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.

Natomiast zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (zarządzenia).

Art. 197 § 2 p.p.s.a. wskazuje, że do postępowania toczącego się w skutego zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Natomiast art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie kurator spółki wniósł w dniu 25 stycznia 2016 r. ponownie zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego V Wydziału WSA z dnia 3 września 2015 r.

Jak wskazano powyżej kurator spółki już w piśmie z dnia 7 września 2015 r. wniósł zażalenie na ww. zarządzenie z 3 września 2015 r., a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 listopada 2015 r. oddalił zażalenie.

Z tego względu należy wskazać, że wniesione w dniu 25 stycznia 2016 r. zażalenie jest niedopuszczalne.

Wskazać również należy, że gdyby kurator spółki wniósł zażalenie na zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2016 r. wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego V Wydziału WSA z dnia 3 września 2015 r., to takie zażalenie także podlegałoby odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.