Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163015

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 r.
V SA/Wa 2669/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: -odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 5 lutego 2016 r. (data nadania pocztowego) strona skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadłego w niniejszej sprawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lutego 2016 r. w trybie uproszczonym.

Należy zauważyć, iż stosownie do art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. § 2 ww. art. stanowi, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Tak więc z treści powyższych przepisów wynika, iż wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony dopiero po doręczeniu odpisu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem zgłoszony przed doręczeniem odpisu sentencji wyroku jest przedwczesny i nie wywołuje skutków procesowych (por. postanowienie SN z 15 września 2000 r., I PKN 406/2000, OSNAP 2002, Nr 8, poz. 190).

W tej sytuacji - wobec złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed doręczeniem sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym - na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.