Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901566

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2011 r.
V SA/Wa 2642/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sędziowie WSA: Michał Sowiński, Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2011 r. sprawy ze skargi K. Ś. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.