V SA/Wa 2600/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

V SA/Wa 2600/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753788

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r. V SA/Wa 2600/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. P. o uzupełnienie braków formalnych skargi w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej. postanawia: odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 6 listopada 2012 r. skarżący wniósł skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. (dalej: organ) z (...) września 2013 r. w przedmiocie ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej.

Zarządzeniem z dnia 2 grudnia 2013 r. skarżący został wezwany do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARIMR w W. z dnia (...) września 2013 r. przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę J. P. z powodu nie uzupełnienia braku formalnego w wyznaczonym terminie. Zostało ono zaakceptowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, który postanowieniem z dnia 15 października 2014 r. oddalił skargę kasacyjną.

Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że korespondencja jaką otrzymał skarżący nie zawierała wezwania do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Pełnomocnik skarżącego wskazał, że zdaniem skarżącego otrzymał on tylko wezwanie do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez złożenie go na urzędowym formularzu. Pełnomocnik skarżącego zaznaczył, że jak wynika z zpo pisma wzywające do uzupełnienia dwóch ww. braków miały zostać nadane jedną przesyłką, nie można wykluczyć, że doszło do pomyłki przy wykonywaniu ww. zarządzeń Sądu, skutkującej włożeniem do koperty tylko jednego wezwania.

Zdaniem pełnomocnika siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia przedmiotowego braku skargi, rozpoczął swój bieg w dniu doręczenia pełnomocnikowi skarżącego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 87 § 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do Sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, uprawdopodobniając okoliczności wskazujące na brak winy w tym uchybieniu oraz dokonując czynności, której nie dokonano w terminie.

Odnosząc tę regulację do niniejszej sprawy Sąd stwierdził, iż wniosek złożony został po upływie przewidzianego siedmiodniowego terminu.

W piśmie z dnia 19 grudnia 2014 r. pełnomocnik skarżącego wskazał, że siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia przedmiotowego braku skargi, rozpoczął swój bieg w dniu doręczenia pełnomocnikowi skarżącego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2014 r. Jednak z akt sprawy wynika, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. pełnomocnik skarżącego zapoznał się z aktami sprawy i od tego terminu powinien był być liczony siedmiodniowy termin do złożenia wniosku.

Kwestią zasadniczą w niniejszej sprawie jest ustalenie, czy wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi tj. podanie przedmiotu wartości zaskarżenia został wniesiony w terminie o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Zdaniem pełnomocnika skarżącego termin ten powinien być liczony od dnia 15 października 2014 r., kiedy doręczono mu odpis postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Sąd powyższe stanowisko pełnomocnika uważa za błędne.

W niniejszej sprawie termin do złożenia przedmiotowego wniosku biegł od dnia 15 kwietnia 2014., kiedy to pełnomocnik zapoznał się z aktami sprawy. Od tej daty mógł działać tj. złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi.

O możliwości takiego działania świadczy to, iż pełnomocnik w dniu 19 kwietnia 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) złożył skargę kasacyjną na postanowienie z dnia 10 stycznia 2014 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W treści skargi kasacyjnej zastrzegł sobie prawo do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Z tego wynika, iż pełnomocnik mógł działać ponieważ w tym dniu dowiedział się o uchybieniu terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi, tym samym ustała przyczyna uchybienia przedmiotowego terminu.

Pełnomocnik równocześnie z złożeniem skargi kasacyjnej na postanowienie z dnia 10 stycznia 2014 r. i wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia powinien złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi.

Dlatego też stosownie do art. 88 p.p.s.a. w myśl, którego spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym, Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.