Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1778642

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 2586/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.S. na pismo (...) - Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - podlegającego Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy z dnia (...) marca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia dofinansowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

L.S. wniósł skargę na pismo (...) - Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia (...) marca 2015 r. odmawiające udzielenia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlegała odrzuceniu, bowiem czynności podejmowanych przez właściwe organy, związanych z rozpatrywaniem wniosków określonych podmiotów o dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) nie można zaliczyć do prawnych form działania organu administracji publicznej, zaskarżalnych do sądu administracyjnego. Przedmiotowy katalog zaskarżalnych do sądu form działania organu administracji publicznej wymienia art. 3 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej p.p.s.a. Przepis powyższy za zaskarżalne do sądu uznaje:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Przepis § 3 art. 3 p.p.s.a. wskazuje nadto na kompetencję sądu administracyjnego w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Pilotażowy program "Aktywny samorząd", w ramach którego skarżący złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, stanowi program, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), dalej ustawa o rehabilitacji. Przepisy rozdziału 10 ustawy o rehabilitacji, wśród których zawarty został przepis art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a, nie przewidują, że realizacja programów oraz rozpoznawanie wniosków składanych w ramach programów, określonych w art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o rehabilitacji, następuje poprzez wydawanie sformalizowanych aktów administracyjnych.

W sytuacji zatem, gdy nie obowiązuje żaden przepis prawa uprawniający do wydawania decyzji administracyjnej, czyli brak jest wyraźnego przyzwolenia ustawodawcy do ukształtowania stosunku prawnego w drodze decyzji administracyjnej, nie można domniemywać, że możliwe jest wydanie tego rodzaju aktu przez organ, któremu zlecono wykonywanie funkcji administracji publicznej. Konieczny jest więc wyraźny przepis prawa przedmiotowego, który w tym zakresie stwarza możliwość wydania w danej sprawie decyzji administracyjnej, ponieważ bez tego niedopuszczalna jest droga postępowania administracyjnego (patrz postanowienie WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1769/04, publ. lex nr 164161; postanowienie NSA z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II GSK 173/11, publ. lex nr 1080074).

Dlatego też skierowane do skarżącego pismo informujące go o odmowie udzielenia wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd - Moduł II" nie stanowi decyzji administracyjnej. Jest to pismo o charakterze stricte technicznym, wyjaśniającym, czy informującym, którego żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie kwalifikuje jako sformalizowanego aktu administracyjnego w postaci decyzji administracyjnej. Przesądzenie, że sporne pismo nie stanowi decyzji administracyjnej, ani żadnej z innych form działania organu administracji publicznej wymienionych w art. 3 § 2 i 3 p.p.s.a., uzasadnia odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.