V SA/Wa 2561/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

V SA/Wa 2561/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753830

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2015 r. V SA/Wa 2561/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Konrad Łukaszewicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi F. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji przypadającej do zwrotu postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

F. (...) z siedzibą w W. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W oświadczeniu o majątku i dochodach wskazała, iż nie posiada majątku ani środków trwałych, natomiast wysokość zysku za ostatni rok obrotowy wyniosła 1.587,37 zł. Uzyskane środki pochodziły z darowizn od osób fizycznych. Fundacja posiada rachunek bankowy, na którym zgromadzono kwotę 193,19 zł.

W dodatkowym oświadczeniu z dnia 9 grudnia 2014 r. podniosła, iż dotychczasowa działalność Fundacji była finansowana z darowizn oraz grantów przyznanych przez Urząd Miasta st. W. (2 granty) oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (1 grant), ponadto w październiku 2014 r. Fundacja współorganizowała konferencję naukową, za którą otrzymała wynagrodzenie.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od zasady ponoszenie przez stronę kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") i może zostać przyznane osobie prawnej w zakresie częściowym gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.).

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia w szczególności to, iż celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz poprawy jakości życia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także rehabilitacja i leczenie osób z chorobami psychicznymi. Ze złożonych oświadczeń, jak również z analizy wyciągu z rachunku bankowego Fundacji wynika, iż pozyskuje ona środki na prowadzenie działalności z darowizn pochodzących od osób fizycznych, a poszczególne wpłaty z tego tytułu są niewielkie (kwoty 20 i 50 zł). Ponadto w § 15 ust. 2 statutu Fundacji postanowiono, iż dochody Fundacji przeznaczone będą w całości na działalność statutową Fundacji. Wobec takiego charakteru działalności, jak również mając na uwadze, iż Fundacja nie posiada w chwili obecnej majątku, uznać należało, iż wnioskująca strona nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania i na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.