Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1935265

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
V SA/Wa 254/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) listopada 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej; postanawia: - nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie wypłacić na rzecz W. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego uiszczonego (...) grudnia 2009 r. i wpisanego (...) grudnia 2009 r. do rejestru opłat sądowych pod poz. (...).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 29 grudnia 2009 r. skarżąca wniosła skargę na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) listopada 2009 r. Wnosząc skargę pełnomocnik skarżącej uiścił wpis do dwóch spraw sądowoadministracyjnych (po 200 złotych do każdej ze spraw) w łącznej wysokości 400 złotych.

Postanowieniem z 17 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę W. K. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) listopada 2009 r.

Stosownie do treści przepisu art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.