Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890649

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
V SA/Wa 2343/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sędziowie WSA: Izabella Janson, Jarosław Stopczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi A. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) września 2011 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy;

1. oddala skargę;

2. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na rzecz adwokat M. S., tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295, 20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) i tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.