Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707186

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
V SA/Wa 2208/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Michałowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia... czerwca 2007 r. Nr... w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i stwierdzenia braku przesłanek dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia: - oddalić wniosek;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 maja 2010 r. A. S. wystąpił na urzędowym formularzu PPF z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Postanowieniem z dnia 26 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia... czerwca 2007 r. Niniejsze orzeczenie jest prawomocne od dnia 3 listopada 2007 r. (v. postanowienie o stwierdzeniu prawomocności z dnia 16 stycznia 2008 r. - k.33 akt sadowych).

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: ustawy p.p.s.a. - prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Oznacza to, że w trakcie postępowania sądowego wniosek, o którym mowa wyżej można złożyć tylko do czasu jego prawomocnego zakończenia (por. postanowienie NSA z dnia 23 maja 2006 r., II GZ 51/06, niepubl.; zob. też M. Niezgódka-Medek (w:) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Zakamycze 2005, s. 586).

Mając powyższe na uwadze wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy złożony w dniu 14 maja 2010 r. tj. już po zakończeniu postępowania sądowego w sprawie należało oddalić jako niedopuszczalny, bez konieczności dokonywania oceny oświadczeń skarżącego dotyczących jego stanu majątkowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.