Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894607

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 marca 2011 r.
V SA/Wa 2100/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sędziowie WSA: Beata Krajewska, Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2011 r. sprawy ze skargi J.L. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) znak (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.