Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
V SA/Wa 204/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Piotr Piszczek.

Sędziowie: NSA-Ewa Jóźków, Asesor, WSA-Andrzej Kania (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi I. B. - (...) Agencja Celna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) do (...) do (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wymierzeniu opłat manipulacyjnych dodatkowych; postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącej I. B. - (...) Agencja Celna kwotę 100 (sto) zł. wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie 6 lutego 2006 r. pod poz. (...), tytułem zwrotu połowy uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wobec cofnięcia przez skarżącą pismem z 11 lipca 2006 r. skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) listopada 2005 r. nr (...) do (...) do (...), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uznając cofnięcie skargi za skuteczne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.