V SA/Wa 2019/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2406613

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2017 r. V SA/Wa 2019/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) maja 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek od zwracanych należności celnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić S. w W. wpis sądowy od skargi w kwocie 500 zł (pięćset złotych) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wpisany do rejestru opłat sądowych w dniu (...) sierpnia 2016 r. pod poz. (...).

Uzasadnienie faktyczne

S. Sp. z o.o. w W. (dalej: Skarżąca) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na rozstrzygnięcie opisane w komparycji niniejszego postanowienia.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Sądu pismo Skarżącej, zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) dalej p.p.s.a. wynika, że skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu pismo o cofnięciu skargi nie zmierza do obejścia prawa ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności, w związku z czym Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., z uwagi na cofnięcie skargi przed rozpoczęciem rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.