Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2238058

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 października 2016 r.
V SA/Wa 1996/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi O. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

O. sp. z o.o. z siedzibą w W. w skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia... maja 2016 r., nr..., utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia... lutego 2016 r. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 36.000 zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, zawarła m.in. wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na zasadzie art. 61 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

|Uzasadniając wniosek podniesiono, iż wydanie zaskarżonej decyzji przez organ celny spowodowało, że strona zobowiązana została do |

|zapłacenia wysokiej kary pieniężnej. Wskazano, że w kontekście dalszego działania spółki może to spowodować wystąpienie znacznej szkody|

|lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z okoliczności sprawy w ocenie wnioskodawcy wynika, że kapitał własny spółki nie |

|pokryje nałożonych kar, a utrata płynności finansowej w istocie doprowadzi do upadłości spółki. Wnioskodawca zaznaczył, że spółka w |

|roku 2014 poniosła stratę w wysokości 79.955,68 zł, a przychód ze sprzedaży na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 1.378.356,09 zł, koszty |

|działalności gospodarczej 1.458.299,99 zł. Aktywa wynosiły 1.634.308,63 zł, a pasywa 1.634.308,63 zł. |

|Sytuacja finansowa spółki w roku 2015, jak wskazał autor wniosku, uległa znacznemu pogorszeniu, czego dowodem są dokumenty finansowe w |

|postaci m.in. wyciągu z rachunków bankowych. Wynika z nich, że od 1 sierpnia 2015 r. do 31 maja 2016 r. spółka prowadzi ograniczoną |

|aktywność finansową związaną w szczególności z bieżącym regulowaniem zobowiązań podatkowych. |

|Jak podkreślił wnioskodawca sytuacja finansowa spółki jest niestabilna, a wszelkie zaburzenia prowadzące do podwyższenia straty |

|spowodują nieodwracalne konsekwencje w postaci upadłości. Do wniosku załączono m.in. wyciągi z rachunku bankowego, rachunek zysków i |

|strat od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014. |

| |

| |

| |

Uzasadnienie prawne

|Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: |

|Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718|

|ze zm., dalej jako: p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast po przekazaniu sądowi skargi sąd|

|może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1,|

|jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów |

|prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 3 p.p.s.a.). |

|Rozstrzygając o wstrzymaniu wykonania aktu na podstawie powołanego przepisu Sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek |

|pozytywnych. Nie jest dopuszczalne w ramach tych przesłanek dokonywanie merytorycznej oceny zarzutów podniesionych w skardze. Na tym |

|etapie postępowania sądowego nie dokonuje się bowiem oceny zasadności zarzutów, jak również legalności decyzji będącej przedmiotem |

|wniesionej skargi. Instytucja wstrzymania wykonania ma charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji |

|stwierdzenia, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub |

|czynność zostały wykonane. Użycie przez ustawodawcę w art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. zwrotów nieostrych wiąże się z koniecznością |

|konkretyzacji zawartej w nich normy ogólnej. W związku z tym strona skarżąca, dążąc do wstrzymania wykonania decyzji, musi złożyć |

|stosowny wniosek i uprawdopodobnić, że istnieją przesłanki uzasadniające odstąpienie od zasady wykonalności orzeczeń ostatecznych i |

|wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia (por. postanowienie NSA z 14 maja 2014 r., sygn. akt I OZ 363/14, LEX nr 1464732). |

|Dokonując oceny wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, Sąd musi oprzeć się na materiale dowodowym, pozwalającym zająć |

|stanowisko. W konsekwencji to składająca wniosek - w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. - strona jest zobowiązana nie tylko do wskazania |

|przedmiotowych przesłanek, ale i do wykazania, że warunki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w rzeczywistości |

|zachodzą (tak w postanowieniu NSA z 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FZ 464/14, LEX nr 1452662). |

|Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy podkreślić należy, że strona skarżąca uzasadniając swój wniosek wskazała na |

|wysokość nałożonych na nią kar pieniężnych oraz na groźbę utraty płynności finansowej, a nawet upadłości spółki, co spowodowałoby |

|nieodwracalne skutki. |

|Z analizy dokumentów nadesłanych przez stronę wynika, że w okresie od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., przychód netto z |

|prowadzonej działalności wyniósł 1.378.356,09 zł, a koszty uzyskania przychodu wyniosły 1.458.299,99 zł. Odnosząc się do podkreślonej |

|we wniosku kwestii straty za 2014 r. wskazać należy, że strata z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie jest przesłanką do |

|wstrzymania wykonania decyzji. Strata powstaje wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem i nie stanowi automatycznie o braku |

|środków finansowych. Powstanie straty nie oznacza jeszcze utraty płynności finansowej (por. postanowienie NSA z 19 czerwca 2012 r., |

|sygn. akt I GZ 105/12, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). |

|Jednocześnie nie można jednak nie zauważyć, że do wniosku spółka załączyła rachunek zysków i strat od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia |

|2014 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014, co nie obrazuje jej sytuacji finansowej na miarodajny okres, tj. za 2015 r. |

|Z analizy załączonych wyciągów z rachunków bankowych z saldem na dzień 31 stycznia 2016 r., 29 lutego 2016 r., 31 marca 2016 r., 30 |

|kwietnia 2016 r., 31 maja 2016 r., 31 sierpnia 2015 r., 30 września 2015 r., 30 listopada 2015 r., wynika, że aktywność na rachunku |

|skarżącej jest mocno ograniczona do opłat za prowadzenie rachunku i opłaty miesięcznej za kartę np. w miesiącu kwietniu 2016 r., maju |

|2016 r., sierpniu 2015 r., wrześniu 2015 r. zatem przedłożone wyciągi z rachunków bankowych nie dokumentują żadnych transakcji z tytułu|

|prowadzonej działalności, a tym samym Sąd nie miał możliwości oceny argumentacji przedstawionej we wniosku dotyczącej znacznego |

|pogorszenia się sytuacji finansowej spółki i co czyni niewyjaśnionym faktyczny stan środków pieniężnych spółki. |

|Tym samym wniosek skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie i nie uzasadnia ewentualnej możliwości spełnienia przesłanek z art. 61 § 3 |

|p.p.s.a. Sąd nie miał możliwości oceny, czy uiszczenie kwoty 36.000 zł przed rozstrzygnięciem niniejszej sprawy zagrozi płynności |

|finansowej skarżącej Spółki. |

|Należy przy tym podkreślić, że każda decyzja administracyjna zobowiązująca do uiszczenia należności pieniężnych pociąga za sobą |

|dolegliwość, rodzącą określony skutek faktyczny w finansach zobowiązanego do ich uiszczenia. Nie jest to więc sytuacja, która sama z |

|siebie uzasadnia zastosowanie wyjątkowego rozwiązania prawnego, jakim jest ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, |

|gdyż w razie uwzględnienia przez sąd skargi i uchylenia decyzji skarżąca może otrzymać zwrot uiszczonej kwoty. |

|W świetle powyższego Sąd uznał, że strona skarżąca nie uprawdopodobniła, iż w stosunku do niej zachodzą przesłanki do wstrzymania |

|wykonania zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji. |

|Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.