Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647451

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
V SA/Wa 1962/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sędziowie: WSA-Barbara Mleczko-Jabłońska, NSA-Piotr Piszczek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi A. A. na bezczynność Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącą niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 listopada 2005 r. o sygn. akt V SA/Wa 650/05 w związku z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.; postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 kwietnia 2009 r. A. A. wniósł skargę do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na "niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2005 r., który uprawomocnił się dnia 19 stycznia 2006 r. i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2007 r., który uprawomocnił się 29 września 2007 r." - k.21 akt sądowych.

W odpowiedzi na skargę złożoną w trybie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwaną dalej p.p.s.a. Urząd do Spraw Cudzoziemców - żądając oddalenia skargi - wskazał, że pierwszym wyrokiem Sąd uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców jedynie w części dotyczącej odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt tolerowany, w pozostałym zaś zakresie skargę oddalił. W wykonaniu tego orzeczenia Rada ds. Uchodźców wydała w dniu...04.2006 r. decyzję, mocą której odmówiono stronie nadania statusu uchodźcy oraz stwierdzono, iż brak jest przesłanek do udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany.

A. A. wniósł skargę do Sądu, który wyrokiem z dnia 18 lipca 2007 r. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części rozstrzygającej o odmowie nadania statusu uchodźcy. Jednocześnie w pozostałym zakresie oddalono skargę, pozostawiając tym samym w obrocie prawnym decyzję o odmowie udzielenia skarżącemu zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 154 § 1 p.p.s.a. w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku, strona może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Z akt sprawy wynika, że stosowne w tym zakresie pismo skierowano do Urzędu do Spraw Cudzoziemców; pismo nosi datę...03.2009 r.

Biorąc pod uwagę to, że przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2005 r., przeto należało oczekiwać, że stosowne żądanie wpłynie do Rady ds. Uchodźców. Wypada też zauważyć, że to właśnie Rada ds. Uchodźców w następstwie tego orzeczenia wydała decyzję z dnia...04.2006 r. o sygn....

Mając na uwadze treść art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.