Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647449

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1959/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E L, JL, J L na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (..) listopada 2009 r. Nr (...) w przedmiocie cofnięcia kwoty indywidualnej dostaw postanawia: odrzucić skargę J L oraz J L

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 19 listopada 2009 r. (data nadania pocztowego) E L, J L oraz J L wnieśli skargę na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) listopada 2009 r. Nr(...) m. Zaskarżona decyzja skierowana była do E L.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze z zm.; powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Przy czym przez interes prawny należy rozumieć taką sytuację, w której stan ten wpływa na uprawnienia lub obowiązki określonego podmiotu prawa, wynikające z norm prawa materialnego. Interes prawny dotyczy szeroko rozumianej sytuacji prawnej podmiotu prawa, wyznaczonej normami prawnymi różnego rodzaju, z których wynikają jego uprawnienia, obowiązki, korzyści czy wolności prawnie chronione (por. wyroki NSA: z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt II SA 1165/02 i z dnia 18 września 2003 r., sygn. akt II SA 2637/02).

Należy podkreślić, że interes prawny jest zarazem kategorią ściśle związaną z przedmiotem postępowania, ze względu na fakt, że dotyczy sfery normatywnej, mającej swoje źródło w przepisach regulujących sposób załatwienia sprawy. Można ująć go też, jako potrzebę ochrony sfery prawnej obywatela wyznaczającą zakres jego działań lub subiektywnie odczuwaną potrzebę utrzymania istniejącego, lub spowodowania takiego stanu rzeczy, jaki dany podmiot uważa za korzystny, przy czym korzyść ta musi mieć swoje źródło w prawie (zob. J. Klimkowicz, Interwencja uboczna w według k.p.c., Warszawa 1972, s. 50).

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazuje, że J L oraz J L nie byli stronami postępowania administracyjnego, zaskarżona decyzja nie była do nich skierowana, a ponadto nie wykazali oni istnienia po swojej stronie interesu prawnego związanego z zaskarżoną decyzją.

Z tego względu, należało stwierdzić, że J L oraz J L nie miali interesu prawnego we wniesieniu skargi do sądu administracyjnego, w związku z czym wniesiona przez nich skarga, z uwagi na treść art. 50 § 1 p.p.s.a. była niedopuszczalna.

Jak już wspominano, zaskarżona decyzja została skierowana do E L

Na marginesie wskazać zatem należy, że sprawa z jej skargi zostanie przez Sąd rozpoznana.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1-5 powoływanego przepisu. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., postanowił jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.