Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647448

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
V SA/Wa 1958/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. D. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia(...)sierpnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia:

umorzyć postępowanie sądowe;

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa ARiMR z dnia (...) sierpnia 2009 r. o odmowie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych P. D. zakwestionował to rozstrzygnięcie i stwierdził, iż spełnia kryteria wymagane do uzyskania pomocy.

W odpowiedzi na skargę Prezes ARiMR wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego informując, że zamierza uwzględnić skargę w trybie autokontroli. Do pisma z dnia 7 stycznia 2010 r. pełnomocnik organu dołączył decyzję Prezesa ARiMR z dnia (...) stycznia 2010 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji z dnia (...) sierpnia 2009 r. oraz o przyznaniu P. D. pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w wysokości (...) zł W podstawie prawnej tej decyzji organ wskazał art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe.

Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia w sytuacji, gdy po wniesieniu skargi w toku postępowania sądowoadministracyjnego przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Będzie to miało miejsce między innymi wówczas, gdy zaskarżone rozstrzygnięcie zostanie pozbawione bytu prawnego wskutek skorzystania przez organ, który je wydał, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 tej ustawy.

Przepis art. 54 § 3 p.p.s.a. zezwala bowiem organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie organ skorzystał z uprawnień danych przez wskazany przepis poprzez uchylenie zaskarżonej decyzji oraz przyznanie skarżącemu wnioskowanej pomocy finansowej. Wobec tego dalsze postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe.

Z tych względów należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie cytowanego art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.