Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647446

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 marca 2010 r.
V SA/Wa 1955/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. M. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) września 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia: zawiesić postępowanie sądowe;

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 27 stycznia 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 1955/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę O. M. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) września 2009 r. nr (...), z uwagi na jej wniesienia z uchybieniem ustawowego 30-dniowego terminu. Postanowienie zostało wysłane na adres podany przez skarżącą w skardze. Korespondencja wróciła z adnotacją: "adresat nieznany" (k 34 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej "p.p.s.a."), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu przez stronę skarżącą lub niewykonania przez stronę skarżącą innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W niniejszej sprawie, postanowienia Sądu nie można doręczyć skarżącej, z uwagi na brak adresu, pod którym skarżąca mogłaby odebrać korespondencję. W związku z tym, iż postanowienie Sądu o odrzuceniu skargi stanowiło pierwsze pismo w sprawie i skarżąca nie została pouczona o skutkach niedopełnienia obowiązku powiadomienia sądu o zmianie danych adresowych (art. 70 § 1 i 2 p.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 i art. 131 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.