Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647441

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 195/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Konrad Łukaszewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi N. Z. S. P. K. w L. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) grudnia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o przyznaniu uprawnień kombatanckich postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj. 1. zwolnić od kosztów sądowych, 2. ustanowić adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w (...).

Uzasadnienie faktyczne

Skarżące stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem (uzupełnionym na urzędowym formularzu PPPr z 20 marca 2009 r.) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. W oświadczeniu o majątku i dochodach wskazano, iż stowarzyszenie nie posiada kapitału zakładowego, majątku, środków finansowych ani środków trwałych. Wnioskująca strona nie osiąga żadnego zysku i nie posiada rachunków bankowych. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, iż stowarzyszenie nie prowadzi składek i nie ma innych dochodów.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Na wstępie podkreślenia wymaga, iż zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest - stosownie do treści przepisu art. 199 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a - ponoszenie przez stronę kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Prawo pomocy stanowi wyjątek od tej zasady i może zostać przyznane osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 1 p.p.s.a.).

Biorąc pod uwagę znajdujące się w aktach sprawy oświadczenie o stanie majątkowym wnioskującej strony i porównując je z obciążeniami związanymi z partycypowaniem w kosztach sądowych oraz z zastępstwem profesjonalnego pełnomocnika, uznać należało, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielania prawa pomocy zgodnie z żądaniem wniosku. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia w szczególności to, iż stowarzyszenie jest organizacją realizującą określone w statucie cele społeczne związane ze sprawami kombatantów, nie prowadzi działalności zarobkowej, zaś w swoim działaniu opiera się przede wszystkim na społecznej pracy członków (§ 5 statutu - k. 25 kat sądowych). Wobec takiego charakteru działalności, jak również mając na uwadze, iż stowarzyszenie nie posiada w chwili obecnej wystarczających środków majątkowych (pieniężnych) na pokrycie kosztów postępowania, uznać należało, że wykazana została obligatoryjna przesłanka udzielenia prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 2 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.