Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647439

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 1948/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi k.c. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w W. z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 października 2009 r. (data nadania pocztowego) skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARiMR w W. z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zatem, zgodnie z przywołaną regulacją prawną, trzydziestodniowy termin do wniesienia w niniejszej sprawie skargi biegł - wobec doręczenia tej decyzji w dniu 24 sierpnia 2009 r., (k. 32 akt administracyjnych) - od 25 sierpnia 2009 r. i upłynął z dniem 23 września 2009 r.

Tymczasem skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 16 października 2009 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu przewidzianego na dokonanie tej czynności.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdzając, iż skarga została wniesiona po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.