Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647438

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1947/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2009 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 30 października 2009 r. M. M. wniósł skargę na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) października 2009 r.

Zarządzeniem z 16 grudnia 2009 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie.

Wezwanie zostało doręczone 24 grudnia 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - karty 14 akt sądowych). W zakreślonym terminie skarżący powyższego nie wykonał.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.