Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647436

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
V SA/Wa 1942/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Michałowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia... października 2009 r. Nr... w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego postanawia: -odmówić przyznania prawa pomocy w części tj. zwolnienia od opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł

Uzasadnienie faktyczne

W dniu... maja 2010 r. skarżący złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od opłaty kancelaryjnej w wys. 100 zł za wyrok z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu wskazał, iż jest w trudnej sytuacji materialnej, w lipcu 2009 r. piorun zabił mu... (każdy ważył 200 kg) i nie otrzymał z tego tytułu żadnego odszkodowania, dlatego jego sytuacja się pogorszyła. We wspólnym gospodarstwie domowym skarżący pozostaje wraz z żoną, zamieszkują w domu o pow.... m2. Skarżący posiada nieruchomość rolną o pow.... ha, oborę -... m2 oraz stodołę -... m2. Skarżący oświadczył, iż nie posiada żadnych oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Dochody skarżącego i jego małżonki z pracy w gospodarstwie kształtują się w wysokości od... zł miesięcznie.

W dodatkowym oświadczeniu złożonym na wezwanie wskazano, iż wydatki miesięczne kształtują się w granicach... zł. Jeżeli jest do opłacenia ubezpieczenie KRUS (na 2 osoby kwartalnie wynosi... zł) to w danym miesiącu wydają więcej pieniędzy. Skarżący i jego małżonka posiadają samochód osobowy z... r. Do dodatkowego oświadczenia załączono wyciąg z rachunku bankowego, decyzję o dopłatach bezpośrednich, decyzje w sprawie podatku, rachunki za wodę i energie elektryczną. Ponadto wskazano, iż skarżący spłaca kredyt preferencyjny w kwocie... zł, na dowód czego przedstawiono odpis księgi wieczystej z wpisem hipoteki.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest - zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) - dalej ustawy p.p.s.a. - ponoszenie przez Strony kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Przyznanie prawa pomocy ze środków publicznych jest instytucją wyjątkową i następuje tylko w przypadkach określonych w cytowanej ustawie, po spełnieniu przez stronę określonych przesłanek. Przesłanki te są każdorazowo odnoszone do stanu majątkowego osoby ubiegającej się o przyznanie rzeczonego prawa.

W myśl art. 245 § 1 ustawy p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Zgodnie z § 3 powołanego przepisu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...).

Prawo pomocy w zakresie częściowym, zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., zostaje przyznane osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Określenie "gdy osoba fizyczna wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Spełnienie tej przesłanki obliguje do przyznania prawa pomocy w stosownym zakresie. Osoba ubiegająca się o zwolnienie powinna zatem we wniosku o przyznanie prawa pomocy zawrzeć oświadczenie zawierające prawdziwe i dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach.

Analiza podanych przez skarżącego okoliczności dokonana w związku z przepisami ustawy uzasadnia stwierdzenie, iż nie zachodzą przesłanki przemawiające za uwzględnieniem jego wniosku, gdyż skarżący nie wykazał braku środków na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 100 zł opłaty kancelaryjnej za doręczenie odpisu wyroku wraz uzasadnieniem.

Po pierwsze zauważyć należy, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe tylko wraz z żoną, nie mając innych osób na utrzymaniu. Gospodarstwo rolne jest znacznych rozmiarów tj. ponad... ha. Skarżący uzyskuje dopłaty bezpośrednie do gruntów (na rok 2009 dopłaty wyniosły... zł). Skarżący został zobowiązany do nadesłania zaświadczenia z odpowiedniego urzędu gminy o posiadanych nieruchomościach rolnych i wysokości uzyskiwanych dochodów, jednak do dnia dzisiejszego wskazanego zaświadczenia nie nadesłał. Przyjąć zatem należy, iż roczny dochód z gospodarstwa skarżącego wynosi około... zł (pow.... ha x 2.056 zł - przeciętny dochód roczny z gospodarstwa rolnego). Z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący ponosi koszty z tytułu opłacania energii -... zł miesięcznie, wody -... zł miesięcznie, podatku -... zł rocznie, ubezpieczenie KRUS... zł miesięcznie (kwartalnie... zł za dwie osoby).

Wskazana wysokość dochodów w gospodarstwie domowym skarżącego (... zł), składającego się z dwóch osób, z uwzględnieniem wskazanych kosztów utrzymania nie uzasadnia przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Skarżący nie wykazał bowiem w swoim oświadczeniu by wszystkie środki finansowe pozostające w dyspozycji jego rodziny były pożytkowane na niezbędne wydatki (bieżące, konieczne) związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych, zatem ich przeznaczenie na koszty postępowania sądowego nie spowoduje uszczerbku utrzymania koniecznego skarżącego i jego rodziny. Skarżący ujawnił w swoim oświadczeniu posiadanie majątku ruchomego w postaci samochodu. Nie można uznać za niezbędny koszt utrzymania wydatków związanych z eksploatacją samochodu tj. rejestracją, naprawą, ubezpieczeniem itp. Wskazać bowiem należy, iż o ile posiadanie samochodu mieści się w ramach współczesnych standardów życiowych, o tyle posiadanie samochodu w przypadku osoby ubiegającej się o prawo pomocy standard ten przekracza. Odnosząc się natomiast do wskazanego przez skarżącego kredytu w wysokości... zł, nie można było ująć go w koniecznych wydatkach gdyż skarżący nie nadesłał umowy kredytowej wraz z harmonogramem spłat, ani nie podał chociażby wysokości raty i celu na jaki ów kredyt został zaciągnięty. Powyższe nie wynika natomiast z nadesłanego wyciągu z rachunku bankowego skarżącego obejmującego okres od 26 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. Ponadto na dzień... czerwca 2010 r. skarżący posiadał zgromadzone na rachunku środki w wysokości... zł.

Jeszcze raz podkreślenia wymaga fakt, iż to do skarżącego jako osoby zainteresowanej w uzyskaniu prawa pomocy należało wykazanie, że zachodzą ustawowe przesłanki w tym przedmiocie w odniesieniu do jego osoby, nie wystarczy bowiem samo powoływanie się na trudną sytuację materialną.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.