Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647434

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1940/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. P. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ((...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S.) z dnia (...) września 2009 r. znak:, (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zasądzić od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ((...) Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S.) na rzecz skarżącego G. P. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) G. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. z dnia (...) września 2009 r., którym poinformowano go o odmowie przyznania pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"., zwracając się przy tym o uchylenie zaskarżonego aktu i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.

W odpowiedzi na ww. skargę organ administracyjny wezwany do usunięcia naruszenia prawa wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)/zwanej dalej: p.p.s.a./ w związku z uwzględnieniem przez organ skargi G. P. w całości w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a.

W myśl art. 161 § 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w następujących sytuacjach: jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania, oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze, iż zaskarżone rozstrzygnięcie zawarte w piśmie z dnia (...) września 2009 r. zostało w rzeczywistości uchylone przez ARiMR w dniu (...) grudnia 2009 r. (znak pisma: (...)), a złożony przez G. P. wniosek o przyznanie pomocy zostanie ponownie od początku rozpoznany przez organ administracyjny, uznać należało, iż niniejsze postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe.

W przedmiocie kosztów orzeczono na podstawie przepisu art. 201 § 1 p.p.s.a., który przewiduje zwrot kosztów na rzecz skarżącego od organu w razie umorzenia postępowania, w sytuacji uwzględnienia przez organ skargi w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i art. 201 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.