Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647426

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1924/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X. C. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... sierpnia 2009 r. Nr... w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia... października 2009 r. X. C. wniosła skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia...sierpnia 2009 r.

Zarządzeniem z dnia... grudnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych) - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej na adres wskazany w skardze w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., w dniu....01.2010 r. (dowód: k -... akt sądowych), zaś wpis sądowy do dnia dzisiejszego nie został uiszczony, wobec czego na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.