Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647425

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2010 r.
V SA/Wa 1923/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.A. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania karty pobytu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 29 października 2009 r. (data nadania pocztowego) R. A. wniósł skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) września 2009 r. w przedmiocie odmowy wydania karty pobytu.

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z 14 grudnia 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 złotych w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nie uiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie. Wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone skarżącemu na adres wskazany w skardze w dniu 28 grudnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 55 akt sądowych). Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął z dniem 4 stycznia 2010 r.

Skarżący w wyznaczonym terminie nie uiścił żądanego wpisu.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę cudzoziemca z uwagi na nie uiszczenie w terminie należnego wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.