Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647422

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 192/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu postanawia: - zwrócić skarżącej P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nienależnie uiszczoną część wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł (sto złotych), wpisanego do rejestru opłat sądowych pod poz. (...), w dniu (...) stycznia 2009 r.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 stycznia 2009 r. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2008 r. Strona skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie 200 zł (skarżąca jednym przelewem wpłaciła 1.000 zł tytułem wpisów od pięciu spraw).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym, zabezpieczającym - 100 zł.

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Mając na uwadze, że skarżąca uiściła wpis w wysokości 200 zł należało zwrócić nienależnie uiszczoną część wpisu w wysokości 100 zł.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.